Funkcjonowanie LGD

Funkcjonowanie LGD, to działanie zapewniające sprawną i efektywną pracę Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy, wybranej do realizacji opracowanej przez nią Lokalnej Strategii Rozwoju, doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji tej strategii oraz budowanie kapitału społecznego na wsi.

 

Jaki zakres działalności LGD objęty jest wsparciem?

W ramach działania pomoc jest przyznawana na funkcjonowanie LGD oraz nabywanie umiejętności i aktywizację prowadzoną na obszarze wdrażania LSR. Pomoc dotyczy w szczególności:

  • kosztów bieżących (administracyjnych) LGD,
  • realizacji badań dotyczących obszaru objętego LSR,
  • informowania o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD,
  • szkolenia osób biorących udział we wdrażaniu LSR,
  • organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
  • animowania społeczności lokalnych.

 

Zestawienia rzeczowo-finansowe funkcjonowania LGD: