Statut

 

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy”, ustanowiona przez Fundatorów określonych w §2 niniejszego statutu aktem fundacyjnym sporządzonym 22.03.2006 przed notariuszem Małgorzatą Żakowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ul. Gimnazjalnej 7 w Chojnicach (akt notarialny Repertorium A
nr 1236/2006), zwana w dalszej części statutu “Fundacją”, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
2. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą: „Fundacja LGD – Naszyjnik Północy”.
Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się również tłumaczeniem swej nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących urzeczywistnieniu jej celu i w zakresie określonym w treści niniejszego statutu, przy czym działalność ta prowadzona jest wyłącznie w granicach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w jej każdorazowo obowiązującym brzmieniu.
4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
5. Używane w niniejszym statucie pojęcie „lokalnej strategii rozwoju” oznacza dokument opracowany przez Fundację, określający kierunki rozwoju objętych nim obszarów wiejskich, sporządzony z inicjatywy środowisk lokalnych i wdrażany przez Fundację.

§2

1. „Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy” ufundowana została przez następujące osoby fizyczne i osoby prawne, zwane w dalszej części statutu „fundatorami”:
a) Piotr Jan Balcerowicz,
b) Marzena Jadwiga Kaczmarska,
c) Eugeniusz Apolinary Obrębski,
d) Jan Piskorz,
e) Marek Stanisław Patalas,
f) Małgorzata Prądzyńska,
g) Wiesław Stanisław Jankowski,
h) Tadeusz Jan Majer,
i) Georgi Henryk Wahl,
j) Janusz Parzyjagła,
k) Krzysztof Żandarmski,
l) Zbigniew Walerian Kaszuba,
m) Mirosław Burak,
n) Elżbieta Ewa Magda,
o) Piotr Wojtiuk,
p) Walenty Jan Pawłowski,,
q) Edward Franciszek Grzelak,
r) Edward Edmund Węglewski,
s) Ireneusz Andrzej Bona,
t) Władysław Jan Dobber,
u) Krzysztof Muter,
v) Bernard Mrozewski,
w) Stanisław Michał Jankiewicz,
x) Felicja Maria Drwęcka,
y) Millenia Danuta Balina,
z) Gabriela Barbara Szulc,
aa) Ryszard Wiesław Kurpiejewski,
bb) Zofia Maria Klusek,
cc) Joanna Adriana Myszka,
dd) Ryszard Jan Drzewiecki,
ee) Piotr Wandas,
ff) Grzegorz Józefko,
gg) Karolina Sochacka,
hh) Helena Jadwiga Fert,
ii) Kamila Brygida Brodziak,
jj) Agnieszka Dorota Trebik,
kk) Andrzej Tomasz Żmuda Trzebiatowski,
ll) Teresa Hnatczak,
mm) Marek Baranowski,
nn) Irena Barbara Lech,
oo) Zdzisław Franciszek Rachubiński,
pp) Wacław Kaczyński,
qq) Maria Magdalena Dąbek,
rr) Lech Jan Zwoliński,
ss) Magdalena Beata Paciorek,
tt) Dorota Edyta Murach,
uu) Elżbieta Czarnotta,
vv) Iwona Piątkowska,
ww) Iwo Grzegorzewski,
xx) Barbara Ewa Matysek – Szopińska,
yy) Barbara Dyba,
zz) Zenon Franciszek Nowakiewicz,
aaa) Anna Bazylińska,
bbb) Dariusz Marek Lewandowski
ccc) Anna Maria Akolińska,
ddd) Ireneusz Piotr Czerniawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
„TV CZARNE” z siedzibą w Czarnem,
eee) Józef Konrad Berendt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cukiernia „Angelika” z siedzibą w Debrznie,
fff) Leszek Mela prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MELBUD” z siedzibą w Starym Gronowie,
ggg) Teresa Chruścicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „PAUSTYNA”
z siedzibą w Starym Gronowie,
hhh) Teresa Woźniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Debrznie,
iii) Krzysztof Bzowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Usług Asenizacyjnych” z siedzibą w Sypniewie,
jjj) Bank Spółdzielczy w Człuchowie,
kkk) Bank Spółdzielczy w Lipce,
lll) POLDANOR S.A. z siedzibą w Przechlewie,
mmm) Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Zakrzewie,
nnn) Eugeniusz Jan Drobkiewicz,
ooo) Ireneusz Leszek Witkowski,
ppp) Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” z siedzibą w Debrznie,
qqq) Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kamień Krajeński z siedzibą w Kamieniu Krajeńskim,
rrr) Stowarzyszenie „Lędyczek – nasza Przyszłość” z siedzibą w Lędyczku,
sss) Zdzisława Dudek,
ttt) Danuta Duczmal.
2. Środki pieniężne składające się na majątek założycielski Fundacji, a zadeklarowane przez każdego z fundatorów w akcie fundacyjnym o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszego statutu, określa Załącznik nr 1 do niniejszego statutu, zaś ich łączna kwota określona została w §9 ust.1 niniejszego statutu.
3. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przekazane zostaną przez każdego z fundatorów na konto bankowe Fundacji w terminie 30 dni od daty zawiadomienia danego fundatora przez Zarząd Fundacji o zarejestrowaniu Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym; zawiadomienie to nastąpić może przy tym drogą pocztową, telefoniczną
lub pocztą elektroniczną albo w każdy inny sposób gwarantujący uzyskanie przez danego fundatora wiedzy o zarejestrowaniu Fundacji w KRS.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Debrzno.
3. Czas trwania Fundacji jest nie określony.
4. Terenem działalności Fundacji jest obszar gmin i miast określonych w §5 ust. 3 niniejszego statutu, przy czym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania celu Fundacji może ona prowadzić działalność na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
5. Fundacja może tworzyć oddziały zamiejscowe oraz inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

§4

1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji (w tym danymi identyfikującymi ją jako przedsiębiorcę).
2. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe, godła promocyjne i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym stosownie
do treści odrębnych regulaminów opracowanych przez Zarząd, a zatwierdzonych przez Radę Fundacji.

§5

1. Przy realizacji celu Fundacji określonego w § 6 niniejszego statutu, Fundacja podejmować będzie starania ukierunkowane na pozyskanie jak najszerszego kręgu podmiotów pragnących współdziałać w urzeczywistnianiu tego celu; podmioty te, określane są w dalszej części statutu ogólnym pojęciem „partnera”.
2. Status partnera w rozumieniu niniejszego statutu i na zasadach w nim określonych uzyskać mogą wszystkie te osoby fizyczne i prawne, którym odpowiednie przepisy prawa europejskiego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego w ich każdorazowo obowiązującym brzmieniu, nie odmawiają prawa do uzyskania tego statusu.
3. Z chwilą utworzenia Fundacji status partnera uzyskują automatycznie następujące podmioty prawa: Gmina Człuchów, Gmina Koczała, Gmina Lipka, Gmina Przechlewo, Gmina Rzeczenica, Gmina Zakrzewo, Miasto i Gmina Czarne, Miasto i Gmina Debrzno, Gmina
i Miasto Jastrowie, Miasto i Gmina Kamień Krajeński oraz Miasto i Gmina Okonek (zwane dalej „Partnerami”) – współdziałające z Fundacją na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa – w szczególności zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz innych ustaw.
4. Organem właściwym do podjęcia decyzji w sprawie nawiązania z danym podmiotem współpracy na zasadzie partnerstwa jest Zarząd Fundacji.
5. Warunki, na jakich nawiązywana jest współpraca Fundacji z danym partnerem oraz tryb postępowania prowadzącego do uzyskania przez dany podmiot prawa statusu partnera Fundacji określone zostaną w odrębnym regulaminie wewnętrznym Fundacji, opracowanym przez Zarząd, a zatwierdzonym w drodze uchwały przez Radę Fundacji.

 

 Cel i zasady działania Fundacji

§6

Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych
na obszarze miast i gmin, o których mowa w §5 ust. 3 niniejszego statutu (zwanych dalej „obszarami wiejskimi”) rozumiane jako:
1. działanie wpływające na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości życia na tych obszarach,
2. sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich poprzez inicjowanie lub wspieranie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie, sprowadzające się
w szczególności do wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zasobów historyczno – kulturowych tych obszarów dla rozwoju turystyki i rozwoju lokalnej wytwórczości,
3. podjęcie działań zmierzających do poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich
jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej, polegających w szczególności do promocji tych obszarów na obszarze RP i za granicą
jako obszarów atrakcyjnych turystycznie, jak również promocji produktów lokalnych pochodzących z tych obszarów,
4. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich poprzez podejmowanie działań skutkujących nawiązaniem współpracy w ramach zespołów tematycznych funkcjonujących w Fundacji jak najszerszego kręgu mieszkańców zamieszkałych w miastach i gminach, o których mowa w §5 ust. 3 niniejszego statutu – w celu wspólnego opracowywania planów rozwoju obszarów wiejskich,
5. upowszechnianie w lokalnych mediach oraz w każdy inny prawem dopuszczalny sposób informacji o inicjatywach Fundacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
6. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych i innych związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju,
7. opracowanie i realizacja lokalnej strategii rozwoju,
8. wspieranie i koordynowanie działań na rzecz realizacji lokalnej strategii rozwoju dla obszarów wiejskich oraz wszelkich innych planów obejmujących problematykę rozwoju obszarów wiejskich opracowanych i uchwalonych przez organy Fundacji,
9. przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług, zgodnie z założeniami lokalnej strategii rozwoju,
10. udzielanie – z zastrzeżeniem postanowień §11 i §12 niniejszego statutu – wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego podmiotom prawa przyczyniającym się do realizacji celu Fundacji.

§7

Fundacja działając w granicach określonych jej celem szczegółowo opisanym w §6 organizuje
i finansuje samodzielnie albo we współpracy z partnerami lub innymi podmiotami prawa:
1. wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
2. imprezy kulturalne, takie jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służące zwłaszcza promocji miast i gmin o których mowa w §5 ust. 3 niniejszego statutu,
3. działalność reklamową, promocyjną, informacyjną i poligraficzną w tym:
a) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów nawiązujących do problematyki objętej celem działania Fundacji,
b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych promujących walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz zasoby historyczno – kulturowe miast i gmin o których mowa w §5 ust. 3 niniejszego statutu,
c) tworzenie stron internetowych propagujących działalność Fundacji,
d) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

§8

1. Fundacja współpracuje i prowadzi wymianę doświadczeń na poziomie krajowym i międzynarodowym z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi
oraz sektorem biznesu, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać poprzez pomoc finansową, merytoryczną, rzeczową i organizacyjną, działalność innych osób, instytucji i organizacji, zbieżną z jej celami.
3. Fundacja prowadzi ponadto wszelkie inne działania przewidziane dla fundacji, a określone w obowiązujących przepisach prawa.

Majątek i dochody Fundacji

§9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w łącznej kwocie pieniężnej 6.630,00 zł
(słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości
i ruchomości, które nabyte zostaną przez Fundację w okresie jej trwania.
2. Na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę wynoszącą nie mniej niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), a pozyskaną ze środków pochodzących z funduszu założycielskiego, o którym mowa w ust.1.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§10

Dochody Fundacji pochodzić będą w szczególności z:
1. darowizn i zapisów,
2. subwencji i dotacji celowych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku,
5. pożytków z rzeczy i praw należących do Fundacji,
6. odsetek od lokat kapitałowych,
7. działalności gospodarczej Fundacji.

§11

1. Majątek i dochody Fundacji nie mogą zostać wykorzystane dla realizacji korzyści osób fizycznych lub innych podmiotów w zakresie, w jakim nie prowadzą one działalności zgodnej z celem Fundacji, za wyjątkiem przypadków nabywania praw majątkowych
lub pokrywania wynagrodzeń za usługi świadczone na rzecz Fundacji w przypadku,
gdy działania te służą realizacji jej celu statutowego, a ponoszone koszty są adekwatne do wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego, zaś wynagrodzenia za usługi są racjonalne.
2. Dochody z działalności Fundacji nie mogą stanowić źródła przysporzeń majątkowych
na rzecz osób uczestniczących w jej Zarządzie lub osób związanych z Fundacją stosunkiem pracy albo stosunkiem cywilnoprawnym mającym za przedmiot wykonywanie pracy, – innych, aniżeli zwrot kosztów sprawowania funkcji czy umówionego wynagrodzenia za pracę należnych tym osobom.

§12

Rozporządzając swym majątkiem w granicach dostępnych jej środków Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów i partnerów Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi fundatorzy i partnerzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów i partnerów Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów i partnerów Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy lub partnerzy Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż rynkowe.

 

Organy Fundacji

§13

1. Organy Fundacji stanowią:
a) Zgromadzenie Fundatorów (zwane dalej „Zgromadzeniem”)
b) Rada Fundacji (zwana dalej „Radą”),
c) Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”),
d) Komisja Rewizyjna (zwana dalej „Komisją”),
e) (uchylony).
2. Osoby będące członkami Zgromadzenia mogą zasiadać jednocześnie tylko w jednym z organów Fundacji, o których mowa w ust.1 lit. b), c) i d) niniejszego paragrafu. Niedopuszczalne jest ponadto łączenie stanowisk w organach Fundacji, o których mowa w ust.1 lit. b), c) i d) niniejszego paragrafu przez osoby powołane w skład jednego z tychże organów, a nie wchodzące w skład Zgromadzenia. Postanowienia zdań 1 i 2 niniejszego ustępu nie wykluczają jednak prawa danego członka organu Fundacji do brania udziału w pracach zespołów tematycznych utworzonych przez Radę.

 

Zgromadzenie Fundatorów

§14

Zgromadzenie jest organem o zmiennym składzie osobowym, w którego skład w okresie trwania Fundacji wchodzą wszyscy żyjący fundatorzy będący osobami fizycznymi, fundatorzy będący osobami prawnymi – funkcjonujący stosownie do odpowiednich przepisów prawa. Fundatorzy będący osobami prawnymi delegują do składu tego organu wybrane przez siebie osoby.

§15

1. Zgromadzenie zbiera się razie konieczności podjęcia uchwał należących z mocy niniejszego statutu do wyłącznej kompetencji tego organu. Zgromadzenie jest zwoływane na umotywowany wniosek Zarządu lub Rady, jeśli jest to wymagane dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Fundacji i realizacji jej celów statutowych.
2. Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd nie później niż na 7 dni przed datą posiedzenia Zgromadzenia. Zwołanie Zgromadzenia nastąpić może drogą listowną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie albo w każdy inny sposób gwarantujący prawidłowe powiadomienie członka Zgromadzenia o terminie zwołania Zgromadzenia.
3. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających – z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu – zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy jej składu.
4. W razie niemożności podjęcia uchwał ze względu na niespełnienie wymogu co do quorum określonego w ust. 3, zwołuje się następne Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad. Ponownie zwołane Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych na nim członków Zgromadzenia.
5. Na pierwszym Zgromadzeniu fundatorzy i partnerzy, o których mowa w §5 ust. 3 niniejszego statutu wybierają Przewodniczącego Zgromadzenia, 2 Wiceprzewodniczących Zgromadzenia oraz uchwalają regulamin funkcjonowania tego organu.

§16

Z zastrzeżeniem postanowienia §18 ust. 2 niniejszego statutu, podstawowe prawo i obowiązek Zgromadzenia stanowi wyłanianie i odwoływanie członków Rady. Wyłanianie składu osobowego Rady, jego uzupełnianie lub rozszerzanie o nowych członków w granicach określonych
w niniejszym statucie.

§17

1. Zarząd obowiązany jest do prowadzenia i bieżącego aktualizowania Rejestru Fundatorów
(zw. dalej Rejestrem).
2. Rejestr może być prowadzony w formie pisemnej lub formie elektronicznej.
3. Rejestr jest jawny dla wszystkich zainteresowanych osób.
4. Kwestię sposobu prowadzenia Rejestru i treści wpisów w tym Rejestrze określa Zarząd
w drodze uchwały.
5. Przed odbyciem danego zgromadzenia Prezes Zarządu umieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Fundacji poświadczony za zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy wyciąg
z rejestru zawierający aktualną listę fundatorów.

 

Rada Fundacji

§18

1. Rada jest organem decyzyjnym oraz sprawującym kontrolę nad działalnością Zarządu
i Komisji Rewizyjnej w granicach określonych w treści niniejszego statutu.
2. Pierwszy skład osobowy Rady ustalony i wybrany zostaje wyłącznie przez fundatorów, którzy to, w drodze uchwały przy co najmniej 50% quorum przyjmą wybrane kandydatury w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§19

1. Rada składa się z nie mniej niż 5, lecz nie więcej niż 22 osób, powoływanych na 5 letnią kadencję.
2. Przed upływem okresu kadencji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, członkostwo w Radzie ustaje:
a) na skutek odwołania członka Rady przez Zgromadzenie,
b) w przypadku śmierci członka Rady;
c) w razie powołania członka Rady do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
d) w razie nawiązania przez członka Rady z Fundacją jakiegokolwiek stosunku prawnego mającego za przedmiot wykonywanie pracy lub świadczenie odpłatnych usług na rzecz Fundacji; postanowienie to nie dotyczy pobierania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dotyczących wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju, o ile możliwość pobierania takiego wynagrodzenia przewidują obowiązujące przepisy prawa. Kwota brutto wynagrodzeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, jak również kwota zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztów członka Rady Fundacji poniesionych przez niego celem zapewnienia udziału w pracach Rady Fundacji nie mogą jednak przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
e) w przypadku złożenia przez członka Rady pisemnego oświadczenia o rezygnacji
z uczestnictwa w Radzie; rezygnacja nie wymaga uzasadnienia. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady, która funkcjonuje w minimalnym osobowym składzie, Członek Rady obowiązany jest nadal pełnić swoją funkcję, aż do czasu powołania na jego miejsce nowego członka, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od daty złożenia rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący Rady składa natomiast swą rezygnację na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia”,
f) na skutek prawomocnego wyroku sądu orzekającego o pozbawieniu członka Rady praw publicznych lub skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
g) na skutek odwołania członka Rady przez samorząd,
h) w drodze uchwały podjętej większością co najmniej ¾ głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady w przypadku rażąco nagannego zachowania członka Rady naruszającego dobre imię Fundacji lub dobra osobiste innych członków organów Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z Członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§20

1. „Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz uchwala regulamin swojego działania.
2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją wobec innych organów Fundacji oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
3. „W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, jest on zastępowany przez obecnego na posiedzeniu Wiceprzewodniczącego Rady. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady pozostali członkowie Rady wybierają spośród grona obecnych na posiedzeniu osobę, która pełnić będzie obowiązki Przewodniczącego Rady do chwili jego powrotu albo do chwili wyboru przez Zgromadzenie nowego Przewodniczącego Rady”.
4. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
za wyjątkiem możliwości zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym w szczególności zwrotu kosztów podróży do siedziby Fundacji lub innego miejsca obrad Rady.

§21

1. Rada zbiera się na posiedzeniach. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy lub na uzasadniony i zgłoszony na piśmie wniosek Zarządu
lub co najmniej 1/3 aktualnego składu Zgromadzenia. Przewodniczący Rady zawiadamia
o terminie posiedzenia Rady każdego z Członków Rady z 7 dniowym wyprzedzeniem
oraz przedstawia na piśmie porządek obrad tego Zgromadzenia. Zawiadomienie
o posiedzeniu Rady nastąpić może drogą listowną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie albo w każdy inny sposób gwarantujący prawidłowe powiadomienie członka Rady o terminie posiedzenia Rady.
2. Rada może zebrać się na posiedzeniu w każdym czasie, o ile jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia sprawnej realizacji celu Fundacji.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków jej składu chyba, że pozostałe postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W razie niemożności podjęcia
przez Radę uchwał ze względu na niespełnienie wymogu co do quorum określonego w zd. 2 niniejszego ustępu, zwołuje się następne posiedzenie Rady z takim samym porządkiem obrad. Na ponownie zwołanym posiedzeniu Rady uchwały podejmowane są bez względu
na liczbę obecnych na nim członków Rady.
4. Zmiana statutu Fundacji, przyjmowana jest w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. Uchwała w przedmiocie istotnej zmiany celu fundacji wymaga jednomyślności i obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

§22

Do kompetencji Rady, oprócz uprawnień tego organu wynikających z pozostałych postanowień niniejszego statutu należy:
1. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;
2. powoływanie – z zastrzeżeniem postanowienia §25 ust. 1 niniejszego statutu – i odwoływanie członków Zarządu;
3. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu;
4. zatwierdzanie regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji sporządzonego
przez Zarząd;
5. uchwalenie projektu lokalnej strategii rozwoju i aktualizowanie (uzupełnianie, zmienianie) jej treści, o ile będzie to wymagane dla zrealizowania określonego zamierzenia Fundacji lub też, gdy będzie to wymagane z uwagi na zmianę obowiązującego stanu prawnego dotyczącego warunków i zasad ubiegania się przez Fundację o określone dofinansowanie;
6. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru projektów (operacji), które mają zostać objęte dofinansowaniem w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju ;
7. podejmowanie uchwał w zakresie przeznaczenia środków publicznych uzyskanych
na realizację danego projektu,
8. podejmowanie decyzji w innych sprawach wnioskowanych przez Zarząd, a niezbędnych
dla prawidłowego funkcjonowania Fundacji
9. uchwalanie regulaminu działania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej – na wniosek Przewodniczących tych organów i na podstawie przedłożonych przez nich projektów tych dokumentów;
10. ustalanie procedur związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w §6 pkt. 10 przez Fundację osobom fizycznym i prawnym zamieszkałym/ działającym na obszarach wiejskich;
11. tworzenie i likwidacja oddziałów zamiejscowych i innych jednostek organizacyjnych Fundacji;
12. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych;
13. zezwalanie Zarządowi na zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji lub udzielanie zabezpieczeń na rzecz innych podmiotów na kwotę przekraczającą 100.000 zł (sto tysięcy złotych); postanowienie to, nie narusza uprawnień i obowiązków Zarządu związanych z realizacją budżetu Fundacji na dany rok kalendarzowy oraz realizowaniem przez nią zobowiązań publicznoprawnych.
14. udzielanie członkom Zarządu absolutorium z pełnienia przez nich funkcji w ubiegłym roku kalendarzowym,
15. przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za ubiegły rok kalendarzowy,
16. przyjmowanie sprawozdania finansowego Fundacji za ubiegły rok obrotowy,
17. wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych Fundacji,
18. uchwalanie ogólnych kierunków działania Fundacji w ramach jej celu,
19. przyjmowanie budżetu Fundacji na dany rok kalendarzowy,
20. zatwierdzanie lokalnych kryteriów wyboru projektów.

§23

1. Oprócz uprawnień określonych w pozostałych postanowieniach niniejszego statutu Rada
ma zarówno prawo jak i obowiązek powoływania zespołów tematycznych podległych organizacyjnie Radzie oraz określanie w odrębnym regulaminie zasad i trybu ich działania.
2. Regulamin działania zespołów tematycznych przyjęty przez Radę powinien określać w szczególności: zasady tworzenia tych zespołów i sposób wyłaniania ich członków, sposób zwoływania posiedzeń w/w zespołów, tryb ich obrad oraz podejmowania uchwał.

 

Zarząd Fundacji i zasady reprezentacji Fundacji

§24

1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i pozostałych członków Zarządu powoływanych przez Radę – z zastrzeżeniem §25 ust. 1 niniejszego paragrafu – na okres 5 lat. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji składając oświadczenie w tym względzie na ręce Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu składa rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Odwołanie przez Radę członka Zarządu następuje w przypadku:
a) nienależytego wykonywania funkcji przez członka Zarządu;
b) naruszenia postanowień statutu;
c) umotywowanej, znajdującej oparcie w faktach utraty zaufania do Członka Zarządu;
d) innych przyczyn, które uniemożliwiają mu wykonywanie funkcji.

§25

1. Pierwszy skład osobowy Zarządu ustalony i wybrany zostanie wyłącznie przez fundatorów, którzy to, przy co najmniej 50% quorum przyjmą w drodze uchwały wybrane kandydatury w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Fundatorzy obowiązani są przy tym dołożyć wszelkich starań, aby w skład Zarządu weszły osoby mające doświadczenie i kwalifikacje do zarządzania projektami realizowanymi
przez Fundację.

§26

1. Zarząd przedkłada Zgromadzeni corocznie sprawozdanie z działalności Fundacji
za rok ubiegły, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
2. Zarząd zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego Fundacji w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.

§27

1. Oprócz uprawnień i obowiązków określonych w niniejszym statucie, do Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, reprezentowanie jej na zewnątrz
oraz prowadzenie wszystkich spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji, a w szczególności:
a. wykonywanie uchwał Zgromadzenia, Rady i Komisji;
b. przygotowywanie i składanie Radzie projektów rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
c. przyjmowanie osób i podmiotów w poczet partnerów;
d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
e. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
f. merytoryczna analiza lokalnej strategii rozwoju;
g. podejmowanie działań w wykonaniu lokalnej strategii rozwoju uchwalonej przez Radę;
h. (uchylony)
i. zarządzanie projektami wdrażanymi przez Fundację;
j. zarządzanie publicznymi środkami pieniężnymi uzyskanymi na realizację projektów stosownie do ich przeznaczenia i dyspozycji Rady;
k. uchwalenie regulaminu Biura Fundacji;
l. zatrudnianie kierownika Biura Fundacji i pracowników Biura;
m. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji;
n. wykonywanie obowiązków nałożonych na Fundację jako przedsiębiorcę na mocy obowiązujących przepisów, a w razie konieczności zapewnienie Fundacji w niezbędnym zakresie obsługi rachunkowej i podatkowej przez powierzenie obowiązków w tej materii osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje;
o. bieżąca analiza sytuacji finansowej Fundacji i informowanie Rady o zagrożeniu utraty płynności finansowej Fundacji i możliwych konsekwencjach prawnych tego faktu,
p. składanie właściwemu ministrowi corocznego sprawozdania z działalności Fundacji
2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnym mającym za przedmiot wykonywanie pracy. Umowy zawiera i rozwiązuje Przewodniczący Rady na podstawie umocowania udzielonego przez Radę, a z pozostałymi osobami zatrudnionymi w Fundacji – Prezes Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada podejmie uchwałę o jego przyznaniu oraz wysokości wynagrodzenia.

§28

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę bieżących potrzeb.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§29

Do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie
Komisja Rewizyjna

§30

1. Komisja jest organem nadzoru Fundacji.
2. „Komisja składa się od trzech do pięciu osób”.
3. Członkowie Komisji, – w tym jej Przewodniczący są wybierani – z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu – przez Radę. Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Pierwszy skład osobowy Komisji – w tym jej Przewodniczący ustalony i wybrany zostanie wyłącznie przez fundatorów, którzy to, przy co najmniej 50% quorum przyjmą w drodze uchwały wybrane kandydatury w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

§31

1. Kadencja Komisji trwa 5 lat.
2. Członkostwo każdego z członków Komisji, niezależnie od pełnionej w tym organie funkcji ustać może przed upływem kadencji na skutek rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Komisji mogą zostać odwołani przez Radę przed upływem kadencji jedynie
w przypadkach określonych w stosowanym odpowiednio §24 ust. 2 niniejszego statutu.

§32

1. Komisja zbiera się co najmniej raz na rok.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej 1/3 członków Komisji. Zebranie powinno się odbyć w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji nastąpić może drogą listowną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie albo w każdy inny sposób gwarantujący prawidłowe powiadomienie członka Rady o terminie posiedzenia Komisji.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyć może Przewodniczący Rady, Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
4. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji; uchwały Komisji są następnie przedkładane Radzie.
5. Uchwały Komisji są wiążące dla Zarządu; Zarząd może jednak odwołać się od uchwały Komisji do Rady, która to podejmuje w takim przypadku ostateczną decyzję o wykonaniu zaskarżonej uchwały albo jej uchyleniu.
6. Za pełnione funkcje członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia, jednakże przysługuje im prawo żądania zwrotu ponoszonych przez nich kosztów, w tym w szczególności kosztów podróży związanych ze stawieniem się na posiedzeniu Komisji.

§33

Do zakresu kompetencji Komisji należy:
1. przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w roku kontroli gospodarki finansowej Fundacji,
a w szczególności kontroli ksiąg rachunkowych oraz realizacji dochodów i wydatków Fundacji,
2. nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez Zarząd w ramach prowadzenia działalności gospodarczej,
3. nadzór nad prawidłowością wydatkowania przez Zarząd środków pozyskanych
przez Fundację na realizację zatwierdzonych projektów,
4. wnioskowanie do Rady o odwołanie członków Zarządu dopuszczających się działań
na szkodę Fundacji lub na szkodę destynatariuszy środków uzyskanych na realizację danego projektu,
5. prawo żądania wyjaśnień od członków Zarządu odnośnie działań podejmowanych
przez Zarząd w realizacji celu Fundacji.

§34
(uchylony)

 Działalność Gospodarcza Fundacji

§35

1. Fundacja realizując swoje statutowe cele prowadzić może działalność gospodarczą, w zakresie:

a) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A);
b) działalność związana z informacją turystyczną (PKD 79.90.B);
c) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 77.33.Z);
d) działalność w zakresie reklamy(PKD 73.11.Z);
e) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z);
f) działalność wydawnicza (PKD 58.1);
g) kształcenie ustawiczne dorosłych oraz działalność szkoleniowa w zakresie problematyki związanej z celem Fundacji oraz pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju funduszy z Unii Europejskiej (PKD 85.59.B);
h) pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B);
i) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
j) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 56.21.Z),
k) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).

2. Jeżeli dla prowadzenia danego rodzaju działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja to Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

§35a

1. Statutowa działalność Fundacji, określona w § 6 Statutu oraz działalność wskazana w §7 Statutu prowadzone są jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
2. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§36

Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone mogą być przez Zarząd środki pochodzące z następującego majątku i dochodów Fundacji:
1. majątku początkowego – tj. funduszu założycielskiego – w wielkości ustalonej przez Radę
w drodze uchwały,
2. odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz od pozostałych środków pieniężnych znajdujących się w posiadaniu Fundacji,
3. darowizn, spadków i zapisów jeśli dobroczyńca lub spadkobierca nie postanowili inaczej,
4. środków uzyskanych z dochodów działalności gospodarczej w wielkości corocznie określanej przez Radę na wniosek Zarządu.

§37

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. W celu osiągania dochodów na realizację celu statutowego określonego w § 6 niniejszego Statutu, Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego.

 

Postanowienia końcowe

§38

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.

§39

Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu lub co najmniej 2/3 członków składu Rady przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§40

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonym celu.

§41

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji, określony w §6 niniejszego statutu jest minister właściwy dla spraw rolnictwa.

§42

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.