Deklaracja partnerska

Deklaracja partnerskaPobierz

Informacja o załącznikach jakie należy dołączyć do deklaracji partnerskiej Pobierz

Oświadczenie o zamieszkaniu, zameldowaniu albo działaniu na obszarze objętym LSR – załącznik do deklaracji dla os. fizycznychPobierz

 

Regulamin nadania statusu partnera Fundacji

Preambuła

Mając na uwadze cel Fundacji określony w § 6 Statutu Fundacji podejmowane będą działania ukierunkowane na pozyskanie jak najszerszego kręgu podmiotów pragnących współdziałać w urzeczywistnieniu tego celu; podmioty te, określone są w dalszej części pojęciem „partnera”. Niniejszy Regulamin stanowi o zasadach nawiązywania, rozwiązywania oraz ustawania takiego partnerstwa oraz współpracy Fundacji z partnerami.

§ 1

Status partnera mogą uzyskać wszystkie te podmioty prawa, którym obowiązujące przepisy  nie odmawiają prawa do uzyskania statusu partnera podmiotu prawa działającego jako lokalna grupa działania w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa europejskiego.

§ 2

Podmioty  prawa ubiegające się o uzyskanie statusu partnera muszą identyfikować się z celem Fundacji określonym w § 6 Statutu Fundacji oraz dążyć do realizacji tego celu przez cały okres współpracy z Fundacją i w oczekiwanym przez Fundację zakresie, odpowiednim dla warunków i faktycznych możliwości partnera.

§ 3

1. Podmioty ubiegające się o status partnera Fundacji obowiązane są wypełnić i złożyć Zarządowi Fundacji (poprzez doręczenie do Biura Fundacji) deklarację partnerską według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Podmioty ubiegające się o status partnera Fundacji obowiązane są ponadto załączyć do deklaracji, o której mowa w ust. 1 dokumenty potwierdzające ich status prawny, zgodnie z listą dokumentów niezbędnych do uzyskania statusu partnera stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Zarząd Fundacji może zażądać od kandydata na partnera, jak również od podmiotu dysponującego już statusem partnera Fundacji dodatkowych innych dokumentów, oświadczeń lub informacji, o ile okaże się do niezbędne celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Fundacji jako lokalnej grupy działania lub zapewnienia prawidłowej i niezakłóconej współpracy z partnerem.

4. Partner zobowiązuje się do przekazania w drodze darowizny na cele statusowe Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy wkładu w postaci finansowej w kwocie nie mniejszej niż 100,00 zł, bądź rzeczowej, odpowiadającej wartości nie mniejszej niż 100,00 zł. Wpłata albo wniesienie wkładu o których mowa w poprzednim zdaniu dokonywane są po uzyskaniu przez dany podmiot statusu partnera, w terminie 7 dni od doręczenia partnerowi odpisu uchwały Zarządu Fundacji w sprawie nadania statusu partnera Fundacji.

§ 4

Prezes Zarządu lub inna wyraźnie upoważniona przez niego osoba przedstawia ustną opinię co do zasadności przyjęcia danego podmiotu w poczet partnerów Fundacji. Opinia ta jest przedstawiana na posiedzeniu Zarządu Fundacji.

§ 5

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o przejęciu danego podmiotu w poczet partnerów Fundacji w formie uchwały powziętej zwykłą większością głosów. W razie ewentualnej równej liczby głosów, rozstrzyga głos oddany przez Prezesa Zarządu.

2. Prezes Zarządu niezwłocznie przekazuje odpis uchwały, o której mowa w ust. 1 Przewodniczącemu Rady, a na jego życzenie przedstawia, osobiście albo przez wyznaczonego do tego członka Zarządu, na najbliższym posiedzeniu Rady uzasadnienie przyjęcia nowego partnera oraz perspektywy współpracy tym partnerem.

§ 6

1. W razie stwierdzenia przez Zarząd Fundacji, iż działania podejmowane przez danego partnera Fundacji pozostają w sprzeczności z celem Fundacji albo godzą w jej dobre imię, Zarząd podejmuje uchwałę o pozbawieniu danego podmiotu statusu partnera Fundacji. Uchwała wymaga zwykłej większości głosów oraz pisemnego uzasadnienia, wskazującego na uchybienia, których dopuścił się dany partner. Odpis uchwały w sprawie pozbawienia statusu partnera Prezes Zarządu przekazuje Przewodniczącemu Rady Fundacji oraz przesyła podmiotowi pozbawionemu statusu partnera.

2. Rada Fundacji, działając na pisemny umotywowany wniosek podmiotu pozbawionego statusu partnera Fundacji złożony nie później, niż w terminie 7 dni od otrzymania przez w/w podmiot odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 1, może w drodze uchwały powziętej nie później niż na najbliższym jej posiedzeniu wezwać Zarząd Fundacji do ponownego rozważenia zasadności uchwały w sprawie pozbawienia statusu partnera Fundacji; uchwała Rady powinna zawierać uzasadnienie. W takim przypadku Zarząd obowiązany jest ponownie rozważyć kwestię pozbawienia danego podmiotu statusu partnera Fundacji i powziętą już w tym względzie uchwałę ostatecznie utrzymać w mocy albo uchwałę tę uchylić; w razie uchylenia uchwały zainteresowany podmiot zachowuje status partnera Fundacji.

§ 7

1. Ustanie stosunku partnerstwa następuje automatycznie z chwilą śmierci podmiotu będącego osobą fizyczną, zawieszenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i nie podjęcia jej ponownie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, albo zamknięcia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jak również z chwilą otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości partnera będącego osobą prawną albo innym podmiotem prawa.

2. Fakt ustania partnerstwa stwierdza Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

§ 8

Podmiot dysponujący statusem partnera Fundacji może w każdym czasie zrezygnować z tego statusu. W takim przypadku partner składa na ręce Prezesa Zarządu Fundacji pisemne oświadczenie o rezygnacji. Oświadczenie to nie wymaga uzasadnienia. Fakt ustania partnerstwa stwierdza Zarząd Fundacji w drodze uchwały.