Lokalna strategia rozwoju

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju – LGD Naszyjnik Północy

 

Misja LGD

Włączenie społeczności lokalnej do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru LGD – Naszyjnik Północy w oparciu o potencjał ludzki oraz dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze.

 

Cele ogólne i szczegółowe LSR

 • Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia (powstanie nowych miejsc pracy)
  – Zwiększenie miejsc pracy. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców.
  – Poprawa oferty „spędzania wolnego czasu”
  dla mieszkańców (kulturalnej i sportowej)
 • Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych
  – Rozwój turystyki, w tym rozwój bazy turystycznej
  – Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
  – Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i leśno-spożywczego

 

Przedsięwzięcia

I. Przedsięwzięcie: Wypoczynek na obszarze Naszyjnika

Zakres projektów:

 • tworzenie nowych i modernizacja istniejących gospodarstw agroturystycznych, które wynajmują pokoje w budynku mieszkalnym, sprzedają domowe posiłki lub świadczą inne usługi związane z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
 • utworzenie nowych lub modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne i około turystyczne (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, hotele, małe gastronomie),
 • budowa lub modernizacja obiektów ogólnodostępnych służących rozwojowi turystyki; zakup takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej,
 • zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi znajdujących się na szlakach turystycznych,
 • zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (m.in. parkingi, oświetlenie tych miejsc, chodniki przy tych miejscach),
 • wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych,
 • budowa, i modernizacją, małej architektury (z wyłączeniem placów zabaw, siłowni plenerowych),
 • działania promocyjne w zakresie turystyki (m.in. strony internetowe, wydawnictwa, imprezy promocyjne – rajdy, udział w tragach turystycznych itp.)

 

II. Przedsięwzięcie: Marka Lokalna Naszyjnika Północy

Zakres projektów:

 • szkolenia w zakresie promocji produktów lokalnych,
 • budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług,
 • tworzenie ekomuzeów (np. cukiernictwa, pszczelarstwa, kowalstwa, garncarstwa)
 • projekty dotyczące promocji lokalnych produktów i usług, w tym  Marki Lokalnej Naszyjnik Północy (m.in. certyfikacja produktów, wydawnictwa, udział w targach, organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych o charakterze promocyjnym).

 

III. Przedsięwzięcie: Spędzić czas razem kulturalnie

Zakres projektów:

 • budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów kulturalnych (m.in. świetlic wiejskich) oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów,
 • organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych,
 • szkolenia, warsztaty, konferencje i seminaria,
 • zakup strojów i instrumentów dla zespołów artystycznych.

 

IV. Przedsięwzięcie: Spędzić czas zdrowo i sportowo

Zakres projektów:

 • budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych (m.in. placów zabaw),
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojew&´dzkich,
 • organizacja imprez rekreacyjno-sportowych,
 • wytyczenie i zagospodarowanie ścieżek rekreacyjnych,
 • szkolenia, warsztaty, konferencje i seminaria,
 • zakup strojów, sprzętu dla klubów i zespołów sportowych.

 

V. Przedsięwzięcie: Nowoczesna firma

Zakres projektów:

 • tworzenie nowych i modernizacja istniejących przedsiębiorstw różnych branż, z wyłączeniem branży turystycznej i około turystycznej,
 • wspólne działania promocyjne (np. wydawnictwa, imprezy promocyjne, udział w targach itp.),
 • szkolenia specjalistyczne.

 

VI. Przedsięwzięcie: Troszcząc się o przeszłość

Zakres projektów:

 • odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,
 • działania promocyjne (wydawnictwa, imprezy edukacyjno-kulturalne),
 • zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, ginących zawodów, języka regionalnego i gwary.

 

VII. Przedsięwzięcie: Ekologicznie i innowacyjnie na Naszyjniku

Zakres projektów:

 • tworzenie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw wytwarzających produkty energetyczne z biomasy,
 • tworzenie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw wykorzystujących innowacyjne i ekologiczne technologie (odnawialne źródła energii, segregacja odpadów, recykling, itp.),
 • wykorzystanie innowacyjnych i ekologicznych technologii do kształtowania obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych
 • wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej,
 • organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym o tematyce proekologicznej i prozdrowotnej (np. edukacyjne spotkania międzypokoleniowe w klubach od malucha do starszaka),
 • budowa, przebudowa, modernizacja, remont obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych lub kulturalnych wykorzystujących  innowacyjne rozwiązania proekologiczne (m.in. placów zabaw, ścieżek zdrowia, siłowni plenerowych).