Zmiany w Regulaminie Działaj Lokalnie

Drukuj
W związku z rozprzestrzeniającą się w Polsce epidemią COVID-19, zmieniło się życie lokalnych społeczności, działających w zasięgu naszego Ośrodka Działaj Lokalnie.

Zmiana sposobów komunikowania się i wzajemnych relacji, ograniczenie możliwości spotkań, organizacji wielu form aktywności społecznej, a także zmiana priorytetów mieszkańców wsi i małych miejscowości, samorządów lokalnych i przedsiębiorców nakładają poważne ograniczenia na funkcjonowanie lokalnych organizacji, realizację inicjatyw obywatelskich oraz wolontariat.

W związku z powyższym tegoroczny nabór w ramach Programu Działaj Lokalnie ulega zmianie.

Konkurs będzie w całości przekierowany na przeciwdziałanie skutkom epidemii, poza uzasadnionymi przypadkami, np. wynikającymi z wcześniejszych zobowiązań, np. umów i porozumień z darczyńcami i partnerami, czy kontynuacji projektów aktualnie realizowanych.

W ramach przekierowania środków zaproponowano dwa priorytety:

  • Wsparcie samopomocy społeczności lokalnej w radzeniu sobie ze skutkami epidemii. Na przykład: dostarczanie posiłków i zakupów osobom starszym, chorym, z niepełnosprawnościami, objętych kwarantanną; organizacja wsparcia psychologicznego, edukacyjnego. Zakres jest szeroki, bo te potrzeby mogą być różne i zmieniać się w czasie.
  • Dostosowanie sposobów działań organizacji i grup nieformalnych do warunków epidemii. Tutaj wskazana jest kreatywność i stwarzanie rozwiązań, które można potem upowszechniać. Mogą to być projekty, których celem jest budowa więzi społecznych i samoorganizacji społeczności lokalnych; przeciwdziałanie skutkom epidemii, takim jak: izolacja społeczna, trudności w dostępie do edukacji, wzrost ubóstwa, bezrobocia, wykluczenie społeczne. NGO działające na rzecz dobra wspólnego w czasie sytuacji kryzysowych mogą wnioskować o wzmocnienie infrastruktury IT (w tym dostępu do Internetu).

Termin naboru pozostaje bez zmian: 15 kwietnia – 15 maja 2020 r.

Z treścią zmienionego Regulamin konkursu można zapoznać się tutaj.

Tradycyjnie odbędą się także szkolenia z zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania formularza wniosku, jednak w nowej formule webinariów. Zaczynamy się do nich przygotowywać i po świętach będziemy informować o ich terminach.